ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2018. augusztus 6. napjától

A EPDS-PLUS Kft. (székhely: 1154 Budapest, Kozák tér 13-16.)., cégjegyzékszám: 01-09-325671., adószám: 26352589-2-42, képviselő: Veress Árpád ügyvezető) (a továbbiakban: Társaság) a „EPDS+” elnevezésű, www.epdsplus.hu domainen elérhető web site-ot saját üzleti hasznára üzemelteti (továbbiakban: EPDS+ weboldal).

A EPDS+ weboldal használatával kapcsolatos előírásokat és szabályokat a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

A EPDS+ weboldal használatának előfeltétele az, hogy Ön, mint felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) elfogadja.

A jelen ÁSZF alkalmazása során az alábbi fogalmak az alábbi jelentést hordozzák:
Felhasználó – természetes, vagy jogi személy, aki igénybe veszi a EPDS+ Kft. szolgáltatásait.
Szolgáltatás – A EPDS+ weboldal lehetővé teszi hogy Felhasználó tájékozódjon, információt szerezzen és kapcsolatba léphessen a Társasággal.
Adatbázis – EPDS+ Kft egyedi, cégeket, termékeket, szolgáltatásokat, információkat tartalmazó adatbázis műve.
Társaság – EPDS+ Kft

1

A EPDS+ weboldal és szöveges megjelenése a Társaság illetőleg a Társasággal tagsági, megbízási vagy munkaviszonyban álló természetes személyek szerzői alkotása.

A EPDS+ weboldal grafikai és szöveges részei ennek megfelelően csak a hatályos szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (Szjtv.) rendelkezéseinek megfelelően – a Társaság előzetes írásos engedélyével – használható fel.

A EPDS+ weboldalt kiszolgáló Adatbázis a Társaság egyedi, termékeket, szolgáltatásokat, információkat tartalmazó adatbázis műve, amelynek teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.

A EPDS+ weboldalt kiszolgáló Adatbázis, ennek megfelelően csak az Szjtv. Rendelkezései szerint – a Társaság előzetes írásos engedélyével – használható fel.

A Társaság tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy az Adatbázisban szereplő egyes szövegek és grafikai művek más szerzők alkotásai, illetőleg ezen alkotások kivonatai is lehetnek. A harmadik személy szerzők szövegei vonatkozásában a szerzői jog a szöveget megalkotó harmadik személyt illeti meg.

A Társaság az „EPDS+” szót, védjegyként használ.

A Társaság tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a EPDS+ weboldalben megjelenő más cégek, harmadik személy gazdasági társaságok logóinak, védjegyeinek és termék jelzéseinek a felhasználási joga az adott céget, vagy harmadik személy gazdasági társaságot illetik meg.

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság szerzői és védjegyhez fűződő jogait nem sérti meg.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság a szerzői és védjegyhez fűződő jogait megsértő személyekkel szemben polgári-, illetőleg büntetőeljárás kezdeményezésére jogosult.

A EPDS+ weboldal használatárért a természetes személy Felhasználó a Társaság számára díjat nem fizet. A természetes személy Felhasználók így ingyenesen jogosultak a EPDS+ weboldal használatára.

A Társaság bármikor jogosult arra, hogy a jövőre nézve a jelen ÁSZF tárgyát képező EPDS+ weboldalon megjelenő szolgáltatásokat ellenérték fizetéséhez kösse. Ebben az esetben az ÁSZF Társaság általi egyoldalú módosítását követő 30 nap elteltével a EPDS+ weboldal szolgáltatása ellenértékhez köthető. A Társaság jelen pont szerinti jogosultságát a felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

A Felhasználó a EPDS+ weboldal használata során meghatározott személyes adatokat (E- mail cím, név) ad meg a Társaság számára. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat kizárólag a EPDS+ weboldal üzemeltetése és ügyfél kapcsolattartás érdekében használja és hasznosítja.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó személyes adatait harmadik illetéktelen személyek számára sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja át.

A Társaság az általában elvárható intézkedéseket megteszi annak érdekében, hogy a természetes személy Felhasználók személyes adatait harmadik személyek jogellenes módon ne tudják megszerezni. A Társaság a személyes adatokat az Európai Unió területén lévő adatközpontban tárolja és kezeli.
A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó által írásban bejelentett igény esetén a Felhasználó személyes adatait a nyilvántartásából végleges jelleggel törli.

Nem jelenti a Felhasználó személyes adatával kapcsolatos szabály megszegését amennyiben a Társaság a EPDS+ weboldal felhasználásával kapcsolatos aggregált, statisztikai jellegű adatokat, anonim módon hoz harmadik személy tudomására. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

A Társaság arra törekszik, hogy a EPDS+ weboldalt megszakítás nélküli, folyamatos üzemmódban üzemeltesse. A Társaság a folyamatos üzemmódhoz szükséges feltételeket az elvárható gondosság mellett a saját költségén biztosítja.

A Felhasználók semminemű kárigényt nem érvényesíthetnek a Társasággal szemben a EPDS+ weboldal felhasználásának az időleges szünetelése, vagy megszakadása miatt. A felhasználók az ilyen jellegű kárigények érvényesítéséről kifejezetten lemondanak.

A Társaság jogosult arra, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal a módosítás szövegét a Társaság köteles a EPDS+ weboldalben nyilvánosságra hozni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

A felek a jelen ÁSZF-ből fakadó bármely jogvita vonatkozásában kikötik a Magyar Köztársaság bíróságainak és hatóságainak a kizárólagos joghatóságát.

Töltse le tájékoztatónkat vagy vegye fel velünk a kapcsolatot!

visszahívást kérek
pdf letöltése